کارگاه اعتماد به نفس، تقویت مهارتهای ارتباطی و رفع خجولی